Program szkolenia:

Dzień pierwszy:

8:00 - 10:00
Wykład: Aspekty psychologiczne aktów terrorystycznych:

 • cele zamachów,
 • zachowanie terrorysty,
 • zachowanie poszkodowanych,
 • działanie służb porządkowych i ratowniczych.

10:15 - 12:15
Wykład: Omówienie zagrożeń związanych z poszczególnymi rodzajami zamachów terrorystycznych:

 • ataki zamachowców z bronią,
 • podłożenie ładunków wybuchowych,
 • niezidentyfikowane przesyłki,
 • ataki pojazdami,
 • ataki czynnikiem CBRNE.

12:30- 13:30
Wykład: Zagrożenia wynikające z aktu terrorystycznego dla osób postronnych, sposoby postępowania w przypadku ataku terrorystycznego , sposoby ewakuacji:

 • zagrożenie pożarowe,
 • zagrożenie terrorystyczne w rozbiciu na poszczególne modele zamachów,
 • zagrożenie czynnikami CBRNE.

14:15 - 16:00
Wykład: Aktywny strzelec

 • omówienie zjawiska na podstawie realnych wydarzeń z udziałem "active shooter",
 • reagowanie w sytuacji zagrożenia "aktywnym strzelcem",
 • omówienie algorytmu postępowania w przypadku zagrożenia "aktywnym strzelcem".

Dzień drugi:

8:00 - 10:00
Wykład: Sytuacje zakładnicze

 • omówienie zjawiska aktu terrorystycznego w przypadku wzięcia zakładników na podstawie wydarzeń mających miejsce we współczesnym świecie,
 • postępowanie w sytuacji znalezienia się w sytuacji zakładniczej, a także w chwili podjęcia próby odbicia zakładników przez służby mundurowe wyszkolone do czynnego zwalczania terroryzmu.

10:15 - 12:00
Wykład: Zagrożenie atakiem bombowym przy wykorzystaniu ładunku typu "homemade"

 • zamachy bombowe z wykorzystaniem bomby typu "homemade" - omówienie zjawiska aktów terroru w postaci zamachów bombowych mających miejsce we współczesnym świecie
 • konstrukcja bomby typu "homemade" - omówienie części składowych ładunków wybuchowych domowej produkcji, sposoby kamuflażu oraz metody detonacji,
 • postępowanie w przypadku znalezienia tego typu ładunku.

12:30- 16:00
Część teoretyczna panelu medycznego

 • podstawy anatomii i fizjologii człowieka,
 • podobieństwa i różnice pomiędzy ratownictwem taktycznym a cywilnym,
 • taktyczne i medyczne zasady opieki nad poszkodowanym w warunkach "pola walki" (Tactical Combat Casualy Care),
 • zasady organizacji pomocy medycznej w przypadku wystapienia aktu terroru i ewakuacji poszkodowanych,
 • zasady ewakuacji rannych.

Dzień trzeci:
8:00 - 16:00
Część teoretyczno/praktyczna
Panel medyczny, doskonalenie znajomości zasad samopomocy i udzielania pomocy osobie poszkodowanej, zgodnie z wytycznymi Komitetu TCCC

 • umiejętność wykorzystania protokołu TCCC (poziomy udzielania pomocy "Care Under Fire", faza "Tactical Field Care"),
 • protokół postępowania z poszkodowanym urazowym M.A.R.C.H.E.,
 • taktyczna i medyczna opieka nad osobami poszkodowanymi w warunkach zamachu terrorystycznego,
 • bezpieczne udzielanie pierwszej pomocy w typowych, nagłych przypadkach w sytuacji wystąpienia zamachu terrorystycznego, (m.in. rany, krwotoki, złamania, utrata słuchu, utrata wzroku, zaburzenia świadomości, atak strachu, panika).

Dzień czwarty

8:00 - 16:00
Część teoretyczno/praktyczna (strzelnica)
Nauka prowadzenia celnego ognia z broni palnej

 • bezpieczeństwo podczas posługiwania się bronią,
 • budowa i zasady użytkowania broni,
 • postawy strzeleckie,
 • nauka zasad sprawnego, poprawnego i bezpiecznego posługiwania się bronią,
 • nauka i doskonalenie technik posługiwania się przyrządami obserwacyjnymi i celowniczymi,
 • przygotowanie do pracy wymagającej sprawnego i bezpiecznego posługiwania się bronią.

Dzień piąty
8:00- 16:00
Część teoretyczno/praktyczna
Panel taktyczno - obronny, nauka funkcjonowania w środowisku nieprzyjaznym, w sytuacjach zagrożenia atakiem terrorystycznym

 • nauka metod zwiększających szanse na przeżycie w środowisku nieprzyjaznym i sytuacji ataku terrorystycznego,
 • właściwa identyfikacja i unikanie zagrożeń,
 • omówienie oficjalnych modeli postępowania w przypadku zagrożenia atakiem terrorystycznym,
 • zagrożenie środkami wybuchowymi,
 • zagrożenie chemiczne i epidemiologiczne,
 • ewakuacja z miejsca zagrażającego zdrowiu i życiu w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego,
 • nauka oceny ryzyka zagrożenia użycia broni palnej,
 • nauka reagowania na sytuacje kryzysowe,
 • współpraca z innymi służbami.